ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Protestantse Gemeente Graft-De Rijp behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Graft-de Rijp
Telefoonnummer (facultatief): -
RSIN/Fiscaal nummer: 823450958
Nummer Kamer van Koophandel: 76355047
Website adres: www.kerkengraftderijp.nl
E-mail: Ellywim.timmerman@quicknet.nl (scriba)
fwdewildt@outlook.com (penningmeester)
Adres: Morgenstraat 6
Postcode: 1483 TE
Plaats: De Rijp
Postadres: Morgenstraat 6
Postcode: 1483 TE
Plaats: De Rijp
 
De Protestantse Gemeente te Graft-de Rijp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse Gemeente te Graft-de Rijp wil open, dienstbaar en inspirerend zijn.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse gemeente te Graft-de Rijp.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van Kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op  Beleidsplan 2022-2026 PKN Graft-De Rijp vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

In de afgelopen periode is de restauratie van de Dorpskerk te West-Graftdijk afgerond en bekostigd met landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidie. Gaandeweg de restauratiewerkzaamheden constateerde de architect veel (onzichtbare) gebreken aan het metselwerk. In overleg met de aannemer en mét instemming van de kerkenraad hebben we besloten om deze gebreken te verhelpen. Daarmee kwamen we ver boven de begroting. Ondertussen hebben we van de Provincie een aanvullende subsidie mogen ontvangen.

Sinds november 2022 is het College van Kerkrentmeester voor 100% eigenaar van de pastorie. Hiervoor is een betalingsregeling met het College van Diakenen getroffen. In 2023 is veel achterstallig onderhoud aan de pastorie verricht. Hiervoor waren geen subsidies beschikbaar.


Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht haar werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Naar verwachting zal in 2024 een aanvang gemaakt worden met de stabilisatie van de orgelvloer, restauratie van het monumentale orgel en de herinrichting van de Grote Kerk in de Rijp.


Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

De kosten voor de kerkelijke gebouwen betreffen hoofdzakelijk de kosten voor de renovatie van de Dorpskerk te West-Graftdijk en het onderhoud aan de pastorie. Deels staan daar diverse subsidies tegenover (opbrengsten uit subsidies en bijdragen).

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van traktement voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

De ontvangen inkomsten worden ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (website, kerk-app, vergoeding organisten) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder kosten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

In deze jaarrekening zijn incidentele baten zichtbaar. Dit betreft grotendeels de (negatieve) herwaardering van het landerijen die in bezit zijn van het College van Kerkrentmeesters en het opnemen van de actuele koerswaarde van de beleggingen. De gestegen WOZ-waarde van de pastorie komt het resultaat ten goede.
terug