ANBI diaconie ANBI diaconie
Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Graft-De Rijp
Telefoonnummer (facultatief): 075 641 1216
RSIN/Fiscaal nummer: 824125599
Nummer Kamer van Koophandel: 76478971
Website adres: www.kerkengraftderijp.nl
E-mail: eddyderooij@quicknet.nl
Adres: Oostgraftdijk 46
Postcode: 1487 MC
Plaats: Oost-Graftdijk
Postadres: Oostgraftdijk 46
Postcode: 1487 MC
Plaats: Oost-Graftdijk
 
De Protestantse Gemeente te Graft-De Rijp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Als plaatselijke kerk proberen wij open, dienstbaar en inspirerend te zijn.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Diaconie van de Protestantse Gemeente te Graft-De Rijp.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 2 leden en 1 Dicaonaal rentmeester en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op Beleidsplan-2016-2021-PKN-Graft-De-Rijp vindt u het beleidsplan van onze gemeente.
Dit wordt in 2022 vernieuwd.

Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont doorgaans een grote mate van continuïteit. 
Het jaarlijkse bedrag aan aflossing van die hypotheek wordt volgens onderlinge afspraak  weer terug gestort naar de kerkrentmeesters om de dominee in staat te stellen  extra diaconale/missionaire taken te ondernemen.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Toelichting
De verkoop van het deel van de pastorie dat de Diaconie in bezit had is in 2022 verkocht aan de Kerkrentmeesters via  een onderling afgesproken hypotheek-constructie die 20 jaar loopt, te beginnen in 2022. Dat levert de Diaconie jaarlijks € 2.216 aan rente op. Vandaar dat de opbrengst uit rente gestegen is terwijl de opbrengst van de deposito’s gedaald is. Het jaarlijkse bedrag aan aflossing van die hypotheek wordt volgens onderlinge afspraak  weer terug gestort naar de kerkrentmeesters om de dominee in staat te stellen  extra diaconale/missionaire taken te ondernemen. Verder hebben we € 1.996 meer uitgegeven dan er binnenkwam. Daar kwam ook nog bij dat we een koersverlies op onze beleggingen hadden van € 10.472. Gelukkig trekt dat in 2023 weer wat aan en ziet het er naar uit dat we dit jaar weer een koerswinst zullen maken. Het is goed om te zien dat de bijdragen van leden en anderen met € 2.146 is gestegen.
 
terug